Услуги

Предпроектни проучвания

Извършва се анализ на изискванията от заданието на клиента и изясняване на инвестиционните намерения. Проучва се нормативната уредба за конкретното функционално предназначение. Анализират се теренните, геоложките и климатичните дадености. Проучват се възможностите са реализация на потенциално възможни решения, като се обсъждат техните недостатъци и предимства.

 

Градоустройствено планиране

Планиране на общото разположение на обектите в необходимия обхват. От основно значение е за качеството на обитаването във всяка урбанизирана среда и е необходимо неговото създаване да е в контекста на комуникациите, както и на съответните функционални условия. Чрез него се определят местоположението, границите и размерите на обектите, цялостното ситуационно, функционално и обемно решение и обвързването му с прилежащата територия, транспортните връзки, градоустройствените показатели. Освен екстериорните форми и композиции, чрез него се моделират също емоционалните възприятия и културните ценности.

 

Архитектурно проектиране

За всеки обект се разработва се архитектурно-пространствено и строително-конструктивно решение, както и инсталационни и технологични решения. Архитектурната част на проекта  определя съдържанието и архитектурно-художествения образ на бъдещия обект (сграда или съоръжение), вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда, създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички структура. Дефинират се техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) и начините за изпълнението на обекта чрез задаване на детайли на характерните елементи.

 

Интериор и дизайн

Определя се интериорната композиция за пространствата, съгласно функцията на отделните помещения и връзките между тях с оглед задоволяване на технологични, ергономични, акустичните и други изисквания. Детайлира се третирането на пода, стените и тавана на помещенията, разположението на подвижните и неподвижни елементи на обзавеждането, разположението на осветителните тела във връзка с общото пространствено оформление, включването в интериора на произведения на изобразителните и приложните изкуства.

 

Проект мениджмънт

През периода на строителството е необходима професионална поддръжка на строителните специалисти от проектантския екип с оглед правилен избор, ефективност и целесъобразност на техническите решения. Авторският надзор по време на строителството е от първостепенно значение за адекватното и успешно изпълнение на проектните решения и за постигане на качествен архитектурен продукт.

 

Интелигентни градове, интелигентни сгради

Ние внедряваме традиционните концепции на архитектурния дизайн в съвременния контекст на изкуствения интелект (ИИ). Не мислим за бъдещето на архитектурата като за посветено изцяло на връзката отделен-клиент отделна-сграда, а като взаимосвързано и постоянно променящо се общество, което изисква по-комплексен подход към пространството и функциите, формата и предназначението.

Интелигентният град е градска зона, която използва различни видове сензори за електронно събиране на данни, за да предостави информация, която се използва за ефективно управление на активи и ресурси. Това включва данни, събрани от граждани, устройства и активи, които се обработват и анализират за наблюдение и управление на трафик и транспортни системи, електроцентрали, водоснабдителни мрежи, управление на отпадъци, правоприлагане, информационни системи, училища, библиотеки, болници и други комунални услуги. Концепцията за интелигентен град интегрира информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и различни физически устройства, свързани към мрежата (Интернет на нещата или IoT), за да оптимизира ефективността на градските операции и услуги и да се свърже с гражданите. Технологията на интелигентния град позволява на градските власти да взаимодействат директно както с общността, така и с градската инфраструктура и да следят какво се случва в града и как градът се развива.

Като първа стъпка, ние вече започнахме да внедряваме технологията за интелигентно строителство – както в промишлени, така и в жилищни проекти. Това изисква интегрирането на системи за управление на сгради на всички нива и осигуряването на гъвкаво разпределение на пространството – по този начин ние сме в състояние да наблюдаваме екосистемите на сградите перманентно и да превръщаме непрестанно нарастващите потребности в конкретни решения.